Zakres oferowanych usług

– Reprezentacja podatnika przed organami skarbowymi w zakresie postępowań podatkowych (kontrole podatkowe, skarbowe, wszczynanie postępowania na wniosek podatnika);

– Reprezentacja podatnika podczas dwuinstancyjnej sądowej kontroli decyzji administracyjnych.

– Audyt podatkowy – kontrola rozliczeń podatkowych podmiotu przeprowadzana w celu eliminacji ryzyka sporu z organami skarbowymi po ewentualnej kontroli podatkowej. Obejmuje kontrolę ksiąg rachunkowych oraz ich powiązania z dokumentami źródłowymi oraz deklaracjami podatkowymi. Analizie poddawane są także operacje gospodarcze przeprowadzane przez podmiot w celu optymalizacji obciążeń podatkowych oraz wykrycia ewentualnych ryzyk związanych z opodatkowaniem działalności.

Usługi podatkowo – księgowe, obejmujące w szczególności:

– Prowadzenie księgi rachunkowej
– Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
– Prowadzenie innych ewidencji podatkowych
– Prowadzenie ewidencji VAT
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych
– Sporządzanie deklaracji CIT
– Sporządzanie deklaracji PIT
– Sporządzanie deklaracji VAT
– Sporządzanie zestawień o uzgodnionym zakresie za uzgodnione okresy (od dekadowych po roczne)
– Sporządzanie sprawozdań GUS.

Usługi obsługi kadrowej i ubezpieczenia społecznego:

– Prowadzenie akt osobowych pracowników
– Przygotowywanie umów o pracę
– Przygotowywanie Świadectw Pracy
– Sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych
– Sporządzanie list płac
– Prowadzenie kartotek wynagrodzeń
– Prowadzenie kart urlopowych
– Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy
– Przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń
– Sporządzanie deklaracji PIT-4
– Przygotowywanie przelewów do Urzędów Skarbowych
– Sporządzanie deklaracji ZUS
– Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
– Przygotowywanie przelewów składek ZUS
– Pomoc w sporządzeniu obowiązujących Regulaminów
– Sporządzanie druków PIT-11
– Sporządzanie druków PIT-8B
– Rozliczanie zwolnień lekarskich.

W ramach świadczonych usług wykonujemy również usługi bieżącej informacji w zakresie zagadnień podatkowych, usługi doradcze w tym zakresie oraz reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Oferujemy ponadto nieodpłatną pomoc w reorganizacji prac związanych z obiegiem dokumentów księgowych i kadrowych.

W ramach w/w usług przeszkolimy pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowego sporządzania dokumentów księgowych i kadrowych.

Ze strony naszego klienta oczekujemy wytypowania pracownika do bieżącej współpracy z nami, który obok wykonywania bieżących obowiązków będzie współpracował z nami np. sporządzał faktury, monitorował bieżące rozrachunki, dostarczał dokumenty księgowe, prowadził kasę, ew. magazyn.

zakres usług usługi doradztwo podatkowe doradca podatkowy prowadzenie ksiąg rachunkowych księga przychodów i rozchodów biuro rachunkowe księgowość warszawa podatki kpir