Pilnuj swoich wydatków!

Jaki podatek dochodowy może zostać naliczony od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach? Czy twoje dochody mogą zostać zakwalifikowane jako nieujawnione źródła dochodów.

Gdy podatnik nie jest w stanie wykazać źródeł pochodzenia swojego majątku , wówczas do nieujawnionej części stosuje się sankcyjną stawkę podatku w wysokościaż 75 % dochodu.

Dbaj o swój dorobek życia!

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 7) stanowią potencjalne zagrożenie-pułapkę dla uczciwych podatników. Chodzi tu o przychody z nieujawnionych źródeł  lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Przychody takie opodatkowane są stawka sankcyjna 75%.

Przepisy podatkowe a właściwie ich praktyka stosowania oraz orzecznictwo sadowe w tej materii są rozbieżne. Postępowanie kontrolne i postępowanie podatkowe w tym zakresie jest bardzo specyficzne. Postępowanie to wszczynane jest wyłącznie wtedy gdy organ podatkowy uzyska informacje, ze poniesione wydatki przez podatnika nie znajdują pokrycia w opodatkowanych lub wolnych od podatku przychodach, względnie w zgromadzonych wcześniej oszczędnościach. Mówiąc prościej, postępowanie wszczyna się gdy podatnik wydaje więcej niż ma.

I tak w art. 10 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia się dwa rodzaje  nielegalnych  przychodów:

– przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach,

– przychody pochodzące ze źródeł nieujawnionych.

Kontrola w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów ma charakter kompleksowy a zarazem drobiazgowy w zakresie wszystkich przychodów i wydatków małżonków. W trakcie postępowania organy podatkowe wymagają od podatników dwa rodzaje oświadczeń tj.  deklaracji majątkowych oraz oświadczeń majątkowych.

Trzeba umieć się bronić. Podatnik musi wykazać. Ze poniesione wydatki znajdują pokrycie w przychodach lub posiadanych zasobach. W tym celu należny skorzystać ze wszystkich środków dowodowych przewidzianych przepisami ordynacji podatkowej.

Należy pamiętać, ze obowiązek przedstawienia dokumentów, czy innych dowodów spoczywa na podatniku, ale organ podatkowy nie ma prawa odmówić przeprowadzenia dowodu powoływanego przez podatnika chociażby podatnik tylko uprawdopodobnił źródło przychodu lub dochodu z którego poniósł wydatki.
Potrzebujesz porady prawnej – zadzwoń tel. 665 665 404

Podstawowe akty:

– Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zmianami);

– Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000 r., Nr 86, poz. 959, ze zmianami);

– Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 142, poz. 1514, ze zmianami)